Skip to content

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze produkten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van de verkoopvoorwaarden gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatst genoemde van kracht indien hij deze uitdrukkelijk heeft bevestigd. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudend het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

3. Levering

Orders boven de €400 worden franko geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet franko geleverd resp. wordt een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht. Koper dient binnen 7 dagen na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn kosten. Indien koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Te allen tijde hebben wij het recht van koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.  

4. Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen, zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie de verkochte goederen danwel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, danwel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.  

5. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en tenzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Terzake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.  

6. Garantie

Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde ook. Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.  

7. Eigendomsbehoud

Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terug-nemen.  

8. Reclame

Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst der factuur. Zij geven de koper niet het recht de betalingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.  

9. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidsrente ad 1% per maand, ingaande 21 dagen na factuurdatum. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermede akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €90 één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.  

10. Geschillen

Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.